Wedstrijdreglement

DINOBUSTERS via 4CHANGEMACHINES BVBA

Dit is het wedstrijdreglement voor alle wedstrijden die de dinobusters organiseren (officieel: 4ChangeMachines BVBA)

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 4ChangeMachines BVBA – verder Dinobusters. Verantwoordelijke: Elke Wambacq – Nancy De Vogelaere, Zaakvoerders – p/a Korte Zoutstraat 32 G (Kroonparking) – 9300 Aalst 
 2. Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden van Dinobusters. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er voor die wedstrijd een aanvullend wedstrijdreglement opgemaakt. Dat wedstrijdreglement is op aanvraag ter beschikking. De eventuele bepalingen van het aanvullende wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.
 3. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Dinobusters zijn zonder verhaal.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. 
 5. Dinobusters behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Dinobusters kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Dinobusters. 
 7. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Dinobusters de toestemming tot publicatie van zijn volledige naam, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 8. De deelnemingsvoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen.
 9. Dinobusters is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan – door omstandigheden – niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Dinobusters niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als het bericht of de prijs verloren is gegaan of beschadigd werd, kan Dinobusters niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgevraagd heeft. 
 11. Dinobusters is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.
 12. De wedstrijd staat niet open voor personeelsleden van Dinobusters, de ondernemingen (inclusief personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën (d.w.z. personen die op dezelfde woonplaats wonen).
 13. Geen enkele prijs is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 14. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, e-mailadres of telefoonnummer, gebaseerd op de gegevens waarover Dinobusters beschikt.
 15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Dinobusters zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
 16. De persoonsgegevens die Dinobusters verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 17. Indien een wedstrijd samen met één of meer partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement ook voor de mede-organisatoren.
 18. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van Dinobusters en kan daar zo gewenst worden afgedrukt.